Narottam Das Prayer – Hindi

▼ 02 Siddhi Lalsa11.8 MiB292

राधाकृष्ण प्राण मोरे युगल किशोर|
जीवने मरणे गति आर नाही मोर||

कालिंदीर कूले केलि कदम्बेर वन|
रतन वेदिरोपरे वसाव दुजन||

श्याम्गौरी-अंगे दिव चुयचंदनेर|
चामर ढुलाव कवे हेरी मुखचन्द्र||

गाठियाँ मालतीर माला दिव दोहर गले|
अधरे तुलिया दिव कर्पूर ताम्बूले||

ललिता विशाखा आदि जाट सखी वृन्द|
आगये करिव सेवा चरणारविन्द||

श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास|
नरोत्तम दास करे सेवा अभिलाष||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *